අප පිළිබඳව

 

oelau

frda.S i;aldrh ioyd wjYH ffjoH iemhqï ld¾hCIuj M,ÞhSj yd wLkavj iemhSu ;=,ska Y%S ,xldj ;=, ffjoH iemhSï lafIa;%fha úksiapfha yd úiajdikSh;ajfha flakaøia:dkh njg m;aùu'

fufyjr

ksfrda.Su;a › ,dxlsl ck;djla ìys lsrSu Wfoid ck;djf.a fi!LH wjYH;d imqrd,kq jia ksjrosj yÿkd .;a T!IO"Y,H WmlrK"ridhksl øjH we;=¿ ffjoH iemhqï øjH rdcH m%;sm;a;Skg wkql+,j hñka ksjros m%ñ;sfhka ksis ñ,lg ñ,oS f.k ksjrosj" ksis ;;ajhka hgf;a .nvd lr ;nd f.k ksis fj,djg" ksis m%udKfhka tu ffjoH iemhqï øjH rcfha fi!LH wdh;k fj; ksjrosj" ld¾hËuj yd wLKavj imhd oSu wmf.a m%Odk ld¾h Ndrhhs¡

 

 

News and Events

2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


2017.09.13

View Notice 2 Pharma - with Item details


2017.09.25

View Notice 3 Pharma - with Item details


2017.08.31

View Notice 4 Pharma - with Item details


Download Estimate Item List

Vacancy Notice

Public AwarenessMSD Directory